SUCHO VÁS JIŽ NIKDY NEZASKOČÍ!

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 V souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vydává společnost CZ PLAST s.r.o. tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou je společnost CZ PLAST s.r.o.

1.2 Objednáním zboží prostřednictvím sítě internet souhlasí kupující i prodávající s těmito VOP. Prodávající i kupující se zavazují řídit se těmito VOP stejně, jako vy tyto byly přímými smluvními ujednáními, obsaženými přímo v písemné smlouvě a oběma stranami podepsané.

1.3 VOP jsou závazné ve znění platném ke dni objednání zboží, s výjimkou obecně závaznými předpisy stanovených případů, především ustanovení § 1752 občanského zákoníku. VOP v aktuálním znění jsou veřejně přístupné na internetových stránkách společnosti CZ PLAST www.czplast.com.

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je prodej zboží uvedeného kupujícím v objednávce zboží.

2.2 Údaje o zboží uvedené na internetových stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího (např. rozměry, materiál, doplňky, složení apod.) jsou pouze údaji informativními. Dodané zboží může vykazovat mírné odchylky od těchto údajů, v takovém případě se nejedná o vadu zboží.

2.3 Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v jakosti a provedení, jež se hodí k účelu, k němuž je toto zboží určeno, a není-li účel sjednán, k účelu, ke kterému se takové zboží zpravidla užívá, a se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující příslušným normám, předpisům a nařízením účinným na území České republiky.

3. Objednávka zboží

3.1 Kupující objednává zboží u prodávajícího prostřednictvím internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího na adrese www.czplast.com.

3.2 Každá objednávka zboží učiněná kupujícím prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího je pro kupujícího závaznou a považuje se za návrh kupní smlouvy.

3.3 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí učiněné objednávky prodávajícím. Prodávající sdělí kupujícímu, že objednávku přijímá, bezprostředně po učinění objednávky kupujícím, nejpozději však do 3 pracovních dnů, a to prostřednictvím elektronické pošty či jakoukoliv jinou formou, pokud z jednání prodávajícího jednoznačně vyplyne vůle přijmout objednávku. Přijetí objednávky prodávajícím po této lhůtě se považuje za novou nabídku a k uzavření kupní smlouvy je tedy třeba následná akceptace této nabídky kupujícím.

3.4 Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (zejména množství zboží, cena, náklady na přepravu, vzdálenost apod.) žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. písemně nebo telefonicky), anebo žádat kupujícího o zaplacení kupní ceny nebo její části předem. V takovém případě dojde k uzavření kupní smlouvy až v okamžiku, kdy kupující řádně a včas splní podmínky určené prodávajícím.

4. Kupní cena a platební podmínky

4.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za zboží kupní cenu platnou v okamžiku doručení objednávky prodávajícímu. Jakákoliv následná změna kupní ceny nemá vliv na povinnost kupujícího uhradit kupní cenu v původně dohodnuté výši, a stejně tak i na povinnost prodávajícího dodat objednané zboží za původně dohodnutou cenu.

4.2 Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu včetně DPH v sazbě účinné v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

4.3 Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s doručením zboží a jeho vyexpedováním, zejména poštovné a balné. Výše poštovného a balného je stanovena v objednávce zboží v závislosti na druhu zboží a sjednaném způsobu přepravy.

4.4 Kupující je povinen zaplatit kupní cenu v hotovosti přepravci zboží (tzv. dobírkou), případně předem na bankovní účet prodávajícího. Určení způsobu úhrady kupní ceny je nedílnou součástí a nezbytnou náležitostí objednávky zboží.

5. Dodací podmínky, dodací lhůta

5.1 Prodávající zajistí doručení zboží kupujícímu způsobem zvoleným v objednávce zboží.

5.2 Místem dodání zboží se rozumí adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží.

5.3 Dodací lhůta je závislá na druhu a množství objednaného zboží a bude kupujícímu prodávajícím upřesněna v potvrzení o přijetí objednávky zboží. Jakékoliv jiné informace o dodací lhůtě mají pouze informativní charakter a nejsou pro prodávajícího závazné.

6. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží

6.1 Kupující je povinen zboží od přepravce či prodávajícího řádně převzít a potvrdit tuto skutečnost na dodacím listě a dokladu o přepravě, příp. jiném dokladu. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných závad. Na pozdější reklamaci týkající se porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

6.2 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny zboží uvedené v daňovém dokladu. K přechodu nebezpečí škody na zboží dochází převzetím zboží kupujícím, ledaže je kupující s převzetím zboží v prodlení.

6.3 Prodávající odpovídá kupujícímu za vady v množství, jakosti a provedení zboží, které zakládají porušení kupní smlouvy, pokud má zboží tuto vadu již při přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

6.4 Odpovědnost za vady prodávajícího se vztahuje pouze na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo v rozporu s návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením či živelnými pohromami (např. úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jev jako např. přepětí v rozvodné síti apod.)

6.5 Kupující je povinen věc podle možností prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí s e o jejích vlastnostech a množství. Zjištěnou vadu je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, je kupující povinen oznámit zjištěnou vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží.

6.6 Práva kupujícího z vadného plnění zanikají, nebyla-li vůči prodávajícímu uplatněna včas, tj. ve lhůtách dle čl. 6.5.

6.7 Práva z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy účinnými na území České republiky.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží.

7.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího (CZ PLAST s.r.o., Kostěnice 173, 53002 Pardubice) či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@czplast.cz.

7.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

7.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.6 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Kupující prohlašuje, že veškeré údaje, které poskytl prodávajícímu za účelem dodání zboží, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Kupující si je plně vědom případných následků vyplývajících z nepravdivosti tohoto prohlášení.

8.2 Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující poskytl o své osobě, jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu prodávajícího a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetím osobám či jinak zneužity. Osobní údaje jsou shromažďovány pouze z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními údaji je prodávající povinen řídit se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

8.3 Kupující odesláním objednávky zboží dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a uchovávání osobních údajů o jeho osobě a nákupech, a k jejich následnému zpracování pro potřeby prodávajícího.

8.4 Kupující má právo požádat kdykoliv o vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího a ten je povinen této žádosti kupujícího bez odkladu vyhovět.

8.5 Kupující (též potencionální kupující) svou registrací v e-shopu prodávajícího dává souhlas k občasnému zasílání novinek e-mailem. V případě, že si registrovaný nepřeje e-maily nadále dostávat, je prodávající povinen na žádost kupujícího jeho e-mailový kontakt ze své databáze vymazat.

9 Závěrečná ujednání

9.1 Jakékoliv situace neupravené v těchto VOP, stejně jako právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, a veškeré spory z nich vzniklé, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění.

9.2 Tyto VOP nahrazují v plném rozsahu všechny předchozí VOP vztahující se ke službám prodávajícího.

9.3 V případě, že jakékoliv ustanovení VOP bude shledáno v rozporu s právními předpisy či bude neplatné, nebude tímto dotčena platnost resp. účinnost ostatních ustanovení VOP.

9.4 Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.7.2016.

10 MOŽNOSTI DORUČENÍ A PLATBY ZA ZBOŽÍ

10.1. OSOBNÍ ODBĚR

Zboží je možné si osobně (po vyzvání prodejcem) vyzvednout přímo na sídle firmy
Kostěnice 173, 53002 Pardubice. Více informací k osobnímu odběru naleznete v sekci: Kontakty

10.2. MOŽNOSTI PLATBY ZBOŽÍ

HOTOVĚ
na sídle firmy: příslušnou částku od Vás vybereme při předání Vaší objednávky.

PŘI PŘEVZETÍ
Dobírkou: příslušnou částku od Vás vybere řidič dopravní společnosti TopTrans po
doručení zásilky.

PŘEDEM – ONLINE
Po odeslání objednávky má Zákazník možnost využít službu platební brány, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o provedení eshopu, který může expedovat zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě.

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz 
Tel: +420 228 224 267

PLATBA KARTOU
Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.
Platba probíhá v reálném čase, většinou do pěti minut od zadání potřebných údajů. Jedná se o nejrychlejší způsob platby, umožňující následně nejrychlejší možné doručení Vaší objednávky.

PLATBA BANKOVNÍM PŘEVODEM
Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

comgate
1